Het Verzegelde Boek

van de Platen van Mormon

Is ‘Het verzegelde Boek van de Platen van Mormon’ echt?

President John P. Pratt

Was

1e adviseur
in het Eerste Presidium
door de

Profeet Maurício Artur Berger

De bewering dat een recent verschenen boek een vertaling is van een deel van de ‘verzegelde platen’ van het Boek van Mormon wordt onderzocht op basis van de inhoud ervan.

door John P. Pratt
26 mei 2019, 1 Sta op (P), Ouderling (S)

©2019 door John P. Pratt. Alle rechten voorbehouden.

Op 26 maart 2019 werd een boek gepubliceerd met de titel The Sealed Book of Mormon.

 

Het begint met het getuigenis van drie Getuigen uit Brazilië die beweren de platen van Mormon en het zwaard van Laban te hebben gezien en de engel Moroni de hand te hebben geschud. Het bevat ook het getuigenis van acht getuigen uit de Verenigde Staten die beweren de platen te hebben gehanteerd waarvan het Boek van Mormon is vertaald. Degenen die bekend zijn met het Boek van Mormon zullen herkennen dat er soortgelijke getuigen voor zijn gegeven.

 

Vóór de publicatie van dit werk zijn er veel artikelen gepubliceerd waarin werd geprobeerd te bewijzen dat het fraude was. Omdat hij wist dat hetzelfde werd gedaan om het Boek van Mormon in diskrediet te brengen, stelde deze auteur het vormen van een mening uit totdat hij het boek daadwerkelijk las. Dit artikel gaat alleen over de inhoud van het boek, en het is aan anderen om het te beoordelen op basis van de geloofwaardigheid van de getuigen, de authenticiteit van de afbeeldingen van Labans zwaard en vertaalde karakters, enz.

 

Laten we nu vijf vragen over de inhoud van het boek beantwoorden, elk deel van het boek analyseren en vervolgens enkele van de nieuwe bijdragen die het boek biedt bekijken, inclusief wat deze auteur in feite twijfelachtig leek.

 

Is dit boek wat het beweert te zijn?

Vijf Vragen

Onmiddellijk nadat het boek was gepubliceerd, suggereerde een blogger dat een manier om te weten of het boek authentiek is, is door de vruchten ervan te onderzoeken. Hij stelde de volgende vijf vragen:

1. Komt het overeen met de verwachte inhoud die volgens het Boek van Mormon, gepubliceerd in 1830, werd bewaard voor een verstandig doel?


2. Vindt u het logisch dat deze inhoud wordt verzegeld en aan publieke controle wordt onttrokken totdat er voldoende vertrouwen is om deze te ontvangen?


3. Komt de inhoud overeen met of is deze in tegenspraak met andere bestaande teksten, waaronder het boek Mozes dat door Joseph Smith is hersteld?


4. Wordt het licht en de kennis over God opgebouwd, verlicht en vergroot?


5. Welke nieuwe heilige en belangrijke dingen leert het over Gods plannen voor deze laatste dagen?

 

Dit lijken redelijke vragen, ook al is het boek niet nodig om aan de impliciete eisen te voldoen. Laten we ze allemaal beschouwen als een inleiding op dit artikel

Drie getuigen tonen de Platen van Mormon en het zwaard van Laban.

1.1 Zoals voorspeld?

Komt het overeen met de verwachte inhoud? Nee, zeker niet, maar het verklaart waarom niet. Hoewel de vraag lijkt te veronderstellen dat een negatief antwoord het boek zou moeten diskwalificeren, zou het heel goed het tegenovergestelde kunnen zijn. Als het precies zou zijn zoals verwacht, zouden critici kunnen antwoorden dat de vertaler simpelweg een boek heeft verzonnen dat de profetieën lijkt te vervullen.

Dit is wat velen hebben geconcludeerd dat Jezus dat deed, namelijk dat Hij eenvoudigweg alle profetieën las en er vervolgens voor zorgde dat Hij ze vervulde. Natuurlijk negeren ze het feit dat Hij wonderen verrichtte die niemand ooit eerder had gedaan, op de een of andere manier ervoor zorgde dat Hij stierf net toen de Paschalammeren werden geofferd, en vervolgens weer opstond op de heiligste dag in de geschiedenis, die nog moet worden ontdekt. .

Het boek legt uit dat Jareds ‘visioen van allen’ (Jesaja 29:11-12) niet is opgenomen in deze vertaling van slechts enkele van de tabletten die zijn verzegeld om ons geloof te bewijzen. De vertaler, Mauricio Berger, zegt dat Jareds visie later zal komen, wanneer mensen kunnen leven van wat er in de huidige release staat. Dit houdt in dat er wellicht enkele nieuwe vereisten in dit boek staan ​​om een ​​volk voor te bereiden op de ontvangst, omdat het Boek van Mormon zegt dat het visioen van Jared alleen door de Heiland zelf zal worden geopenbaard als Hij zijn volk bezoekt (Ether 4:7). ). , wat ook expliciet wordt vermeld in het Verzegelde Boek van Mormon (Woorden 21).


Dit is logisch omdat wij als volk duidelijk niet eens trouwer zijn dan de oorspronkelijke volgelingen van Joseph Smith, laat staan ​​zo trouw als de broer van Jared. Ze verrichtten regelmatig wonderbaarlijke genezingen, spraken in tongen en toonden alle gaven van de Geest (Mor. 10:24). Bovendien zou dit visioen, zelfs als we rechtvaardig waren, de details bevatten van de komende verdrukking en de beproevingen van de heiligen. Als dit boek nu de bedoeling had dit te onthullen, zou het de test volledig kunnen verpesten. Nogmaals, als dit boek zou bevatten wat mensen verwachtten, zou dat een alarmsignaal zijn om de authenticiteit van het boek te vermoeden, en niet andersom.

Deze platen waren getuige

1.2 Waarom werd het ingehouden?

Als dit boekdeel niet het 'grote geheel' bevat, bevat het dan iets dat het behoud ervan zou rechtvaardigen?

Voordat we antwoorden, moeten we opmerken dat alle takken van de Mormonen achteruit zijn gegaan sinds het eerste Boek van Mormon werd gegeven. In dit artikel wordt het woord 'Mormon' gebruikt om te verwijzen naar een van de vele splintergroepen die Joseph Smith nu als profeet en het Boek van Mormon als authentiek verslag aanvaarden. De afkorting ‘LDS’ wordt hier gebruikt om te verwijzen naar de grootste gemeente in Utah die bekend staat als de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Vorig jaar gaf ik les aan het hogepriestersquorum van mijn LDS-wijk en er stond een officiële les in het lesboek waarin werd benadrukt dat de kerk nog niet

noodzakelijkerwijs voorbij het jaar 1832 was gegaan naar de volledige visie van Jared. Het lijkt dus niet nodig dat het verzegelde gedeelte enkele grote geopenbaarde geheimen of mysteries bevat die alleen gevorderde ingewijden waardig zijn. Het kan alleen nodig zijn dat de veroordeling wordt verwijderd van ten minste een deel van de mensen die ijverig in het Boek van Mormon geloven, zodat er grotere dingen kunnen verschijnen. De vraag is nu dus of het Verzegelde Boek van Mormon in aanmerking kan komen om die belofte gedeeltelijk te vervullen, omdat er 'grotere dingen' in staan.

 

Dat gezegd hebbende, bevat het nieuwe boek voor mij inderdaad grote spirituele geheimen die nu nodig zijn.

Heb jij zijn geloof?

1.3 Is het in overeenstemming met de Heilige Schrift?

Komt de inhoud overeen met of is deze in tegenspraak met andere bestaande teksten, waaronder het boek Mozes dat door Joseph Smith is hersteld?

Toen mijn onderzoek begon, was er een vraag in mijn hoofd die ervoor had kunnen zorgen dat ik het boek zonder meer had afgewezen: beweert het dat het 'ieders visie' bevat die aan de broer van Jared is gegeven? Als dat zo is, zou dat voor mij reden zijn voor afwijzing, zoals hierboven besproken, omdat de mensen vandaag de dag duidelijk niet het geloof hebben zoals de broer van Jared om het te verdienen dat de hem gegeven openbaring voor iedereen online beschikbaar is. Bijgevolg zou dit dit boek diskwalificeren voor enige kans op authenticiteit.

Het boek bevat dit visioen echter niet, maar in plaats daarvan enkele voorbereidende instructies over hoe te beginnen met het bouwen van Zion, zodat de rest van de verzegelde tabletten onthuld kunnen worden.

Hoe zit het met de bewering dat er geen probleem is als een deel van het verzegelde deel wordt binnengebracht? Was er niet slechts één enkel "verzegeld deel" van de platen?

Ook hier lijkt het Boek van Mormon de mogelijkheid toe te staan ​​dat het verzegelde deel uit minstens twee delen bestaat:

En anderen zal hij [de duivel] kalmeren en koesteren met vleselijke zekerheid, zodat ze zullen zeggen: Alles is goed in Sion; ja, Sion bloeit, alles is goed; en zo bedriegt de duivel hun zielen en leidt hen zorgvuldig naar de hel.

Wee iedereen die zegt: We hebben het woord van God ontvangen en we hebben het woord van God niet langer nodig, omdat we genoeg hebben! - 2 Nephi 28: 21,29


Deze passage verwijst duidelijk naar LDS-heiligen van deze tijd, waar we naar de kerk verwijzen als ‘Zion’ en er wordt benadrukt dat ‘Zion bloeit’, wat bijvoorbeeld blijkt uit het miljardendollarwinkelcentrum aan de overkant van de straat. de Salt Lake-tempel. Kerkleden hebben er geen probleem mee om beleidsupdates van het Eerste Presidium als openbaring te ontvangen, maar deze profetie stelt dat we nieuwe Schriftteksten zullen verwerpen wanneer ze verschijnen. Zou dit kunnen verwijzen naar het Verzegelde Boek van Mormon?

Voor zover ik weet is er geen tegenstrijdigheid tussen dit boek en de aanvaarde geschriften. Dit is een onderwerp waarbij iemand die tegenstrijdigheden heeft ontdekt, naar voren moet komen om ze erop te wijzen. Ik heb de meeste artikelen en recensies over dit boek gelezen en zeg eenvoudigweg dat het 'niets nieuws' bevat. Dit artikel probeert dus veel nieuwe feiten en verduidelijkingen aan te wijzen die het leert.

 

1.4 Sticht en verlicht het de geest?

Wordt het licht en de kennis over God opgebouwd, verlicht en vergroot?

Natuurlijk! Dit wordt hieronder per sectie besproken.

De profeet Mormon heeft gezegd dat één manier om te weten of iets goed is of niet van God is dat het je ‘zal overtuigen om in Christus te geloven’ (Moroni 7:16-17). Satan is een meester in bedrog, maar hij stuurt nooit mensen naar Christus! Door het hele Boek van Mormon heen is het duidelijk dat we rechtstreeks tot Christus moeten komen. Dit punt is ook zo belangrijk in het Verzegelde Boek van Mormon dat het in het vierde vers van het boek wordt benadrukt:

'Daarom nodigt de Heer in deze dagen Zijn volk uit: Kom tot Mij, gij heidenen, en Ik zal u grotere dingen laten zien dan deze.' - Woorden van Moroni 4


Deze woorden lijken erg op enkele van Moroni's laatste woorden in het Boek van Mormon:

En nogmaals spoor ik u aan om tot Christus te komen en elke goede gave aan te grijpen” – Moroni 10:30


Zijn er zulke woorden te vinden in de vele New Age boeken die door hun auteurs zijn gechanneld? Nee! Ze leggen allemaal uit hoe je vervolmaakt kunt worden zonder dat je een Verlosser nodig hebt. Mormonenmethode om goede werken van kwaad te onderscheiden!

1.5 Nieuwe inhoud?

Welke nieuwe heilige en belangrijke dingen leert het over Gods plannen voor deze laatste dagen?

Ik ken geen vereiste dat de verzegelde tabletten iets over Gods plannen moeten bevatten. De Heer houdt Zijn kaarten meestal heel dicht bij het vest! Ondanks deze disclaimer bevat zelfs de inleiding nieuwe inhoud. Maurício legt zorgvuldig uit hoe de vertaling tot stand is gekomen met behulp van Urim en Tumim. Joseph Smith heeft deze details nooit uitgelegd, waarbij hij het onderwerp opzettelijk vermeed, maar hij verzekerde iedereen alleen dat dit door de 'gave en macht van God' werd gedaan. Waarom zou een vertaler beginnen met een beschrijving van iets dat voorheen onbekend was, wat mogelijk het hele boek zou kunnen diskwalificeren, als het niet waar genoeg zou zijn om met vertrouwen te kunnen spreken?


Er is veel tijding van licht en waarheid in het boek opgenomen. In het Boek van Mormon had Lehi bijvoorbeeld een droom over de Boom des Levens, waarin hij een beek zag stromen in de buurt van die boom en vervolgens langs het pad dat naar de boom leidde met een ijzeren hekwerk (1 Nephi 8:13, 19). Nephi vroeg om hetzelfde visioen te zien, hij zag twee tegenstrijdige aspecten van de rivier. Ten eerste begon het vanuit een bron van levend water aan de boom des levens, die Gods liefde vertegenwoordigt. Toen zag hij dat de rivier vuil was, wat de diepten van de hel voorstelde (1 Nephi 11:25, 12:16). Dus wat is hier aan de hand? Was de rivier schoon of vuil? Heb je dit ooit horen uitleggen? Zo niet, dan kan de uitleg in het boek u wellicht nieuw licht en waarheid verschaffen. Het kan je ook helpen te begrijpen wie de man in het wit was aan het begin van Lehi's droom, die Lehi vroeg hem te volgen. (Hint: het was niet de Heilige Geest!)


Wat betreft de nieuwe dingen over Gods plan, zoals zojuist vermeld: deze bevat precies de instructies die momenteel nodig zijn voor degenen die zich op dit moment proberen voor te bereiden om Zion binnenkort te implementeren. Laten we nu eens naar elk van de drie hoofdgedeelten van dit boek kijken.

2. MORONI'S WOORDEN

Dit gedeelte van het boek past, hoewel waarschijnlijk onverwacht voor de meeste lezers, perfect in het patroon van het Boek van Mormon uit 1830. Dat wil zeggen dat in het niet-verzegelde deel van de platen een klein gedeelte tussen het eerste en het tweede deel zat met uitleg over de inhoud lezer de reden voor de abrupte sprong in het onderwerp. Het Boek van Mormon begint met de kleine platen van Nephi en gaat vervolgens vele jaren later over naar de regering van koning Benjamin. Het waren twee afzonderlijke documenten die Mormon probeerde samen te voegen door een korte samenvatting te geven van wat er in de tussenliggende eeuwen gebeurde.


Moeten we verbaasd zijn als we een soortgelijke verklaring vinden tussen verzegelde en verzegelde platen? Moeten we niet een soortgelijke overgang verwachten, misschien met een verklaring voor waarom deze platen werden verzegeld (vraag 2 hierboven)?


In dit gedeelte legt Moroni uit dat het eerste grote boek, het Verzegelde Boek van Mozes, eigenlijk slechts een deel van dit boek is. Dit is het gedeelte waarin wordt besproken hoe je het Melchizedeks priesterschap kunt gebruiken. Het gedeelte waarin Mozes zijn ‘visioen van alles’ optekende wat er in de familiegeschiedenis van Adam zou gebeuren, zal pas worden onthuld als de Heiland naar zijn tempel komt voor een volk met het geloof van de broer van Jared.


Hij legt uit dat er ook een verslag is geschreven door Jona, de zoon van Nephi, een van de drie Nephieten.

Dit gedeelte bevat een profetie van Moroni die heel belangrijk lijkt:

‘En het zal gebeuren met hen die hun hart verstokken tot dit tweede deel, wanneer het aan de mensenkinderen zal worden geopenbaard, dat zelfs de kennis van het eerste deel van hen zal worden weggenomen, en zij zullen vasthouden aan de voorschriften van mensen; ze zullen de Heer eren met hun lippen, maar ze zullen ver verwijderd zijn van hun wegen; ze zullen overtuigd zijn van hun geloof in het eerste eerder geopenbaarde deel van deze kronieken, zeggende: we hebben genoeg en zijn er niet klaar voor meer Schriften. Niets anders dan hun tradities." - Woorden van Moroni 16


Dit is een nogal stoutmoedige profetie om op te nemen als dit boek bedrog zou zijn, aangezien zeker snel ontdekt zou worden dat degenen die dit boek afwijzen, niet ook het Boek van Mormon hebben verworpen. De tijd zal het leren.

 3. Het verzegelde boek van Mozes

Het verzegelde boek Mozes bevat een handleiding over het gebruik van het heilig priesterschap volgens de orde van Melchizedek. Is dit dus iets nieuws? Heeft de LDS-kerk niet veel priesterschapshandleidingen? Laten we eerst eens kijken naar de geschiedenis van de kerk om te zien waarom we deze handleiding op dit moment zeker nodig hebben, en wel om de volgende redenen.

3.1 LDS-hogepriesters

Op zaterdag 31 maart 2018 zal pres. Russell M. Nelson van de LDS-kerk heeft alle bestaande hogepriesters in het ouderlingenquorum geplaatst, tenzij ze lid zijn van hoge raden, ringpresidiums, bisschappen of ringpatriarchen. In de toespraak waarin de details werden uitgelegd, werd toegegeven dat "een ouderling evenveel priesterschap draagt ​​als een apostel." In het geschreven transcript wordt ter ondersteuning van dit punt LV 20:38-39 aangehaald, waar staat: 'Een apostel is een ouderling.' Vervolgens ging de spreker ervan uit dat hetzelfde geldt voor hogepriesters, zodat hogepriesters in ouderlingenquorums kunnen worden geplaatst omdat ze allemaal hetzelfde priesterschap hebben. Wat was dit allemaal? Was het deze nieuwe openbaring of de terugkeer naar de organisatie van de Vroege Kerk?

Tabel 1. 1841 Kerkelijke hiërarchie, genummerd naar rang, geordend naar priesterschap.

President Nelson keerde terug naar de kerk om meer te gaan lijken op de manier waarop de Heer de Kerk van Christus organiseerde, zoals aangegeven in LV 124:123–142. Toen de Kerk in 1830 werd opgericht, waren er geen hogepriesters naar de orde van Melchizedek in de Kerk. Het hoogste priesterschap dat de kerk bezat, was dat van oudsten. [8] Bij de oprichting van de kerk was het voor iedereen duidelijk dat apostelen en ouderlingen evenveel priesterschap droegen, maar verschillende roepingen hadden: apostelen moesten een Reizende Raad zijn (LV 107:33-35) en ouderlingen moesten dienst doen in gevestigde kerken (LV 107:98). Joseph en Oliver waren apostelen, maar zij werden de ‘eerste oudsten’ van de Kerk van Christus genoemd (LV 20:2-3). Bijgevolg worden apostelen in de LDS-kerk nog steeds 'Ouderling' genoemd.

 

Het Melchizedeks priesterschap naar de orde van de Zoon van God werd op zaterdag 4 juni 1831 hersteld, en die dag werden de eerste hogepriesters van de kerk gewijd (DHC I: 176). Het moesten ringpresidenten, hoge raden, bisdommen en ringpatriarchen zijn (LV 124:133–134), waarbij de leden van het Eerste Presidium uit het hogepriestersquorum werden gekozen (LV 107:22).

Dus wat is er met deze organisatie gebeurd? Na het martelaarschap van Joseph en Hyrum overtuigde Brigham Young de leden ervan om op de apostelen te stemmen om de kerk te leiden. Later werd hij tot president van de kerk benoemd, hoewel hij nooit tot hogepriester werd geordend. Hij begon met de nieuwe en zelfzuchtige leer dat apostelen het hoogste ambt van het priesterschap waren. Om de concurrentie uit te schakelen, stuurde hij veel hogepriesters als gemeentepresident en beval dat de meeste ouderlingen zeventig jaar oud moesten zijn, omdat het de roeping van de zeventig was om de apostelen te dienen (LV 107:34).

 

Tabel 1 toont de organisatorische hiërarchie van de kerk in 1841 volgens de Heer in LV 124. Merk op dat de ouderlingen ouder dan zeventig jaar zijn, hoewel beiden hetzelfde priesterschap van apostelen dragen. De Reizende Zeventig stonden onder het quorumpresidium ouderlingen, net zoals de apostelen onder de presiderende hogepriesters (Eerste Presidium) stonden. Toen ouderling Young onmiddellijk (september 1844) de meeste ouderlingen tot zeventig ordende, leverde dit een menigte van zeventig op, zodat er verschillende quorums werden gevormd, elk met zeven presidenten. Elke ring had een quorum van zeventig tot 10 oktober 1986, toen ze allemaal in ouderlingenquorums werden opgenomen. [9] Zo nam het Quorum der Twaalf het leiderschap van de kerk op zich, in plaats van een Reizende Raad te zijn om het evangelie in nieuwe gebieden te verspreiden. Tegenwoordig herleidt bijna elke LDS-hogepriester zijn priesterschapslijn tot een van de twaalf apostelen, dus het trieste nieuws is dat we sinds die tijd niet veel echte hogepriesters in de LDS-kerk hebben gehad.

Patriarch Eldred G. Smith in zijn ambt in de kerk op 105-jarige leeftijd. Foto: David Christenson

Er was echter een brief waarin Pres. Young vond dat het absoluut noodzakelijk was om te handhaven. Het was het ambt van presiderend patriarch, dat volgens hem essentieel was om als algemeen gezag te behouden, hoewel hij het ambt degradeerde tot onder het Quorum der Apostelen. President Joseph F. Smith herstelde het ambt van presiderende patriarch in de plaats waar het eerst werd voorgelezen ter ondersteuning van het leiderschap van de kerk, en in feite werd hij door presiderende patriarch John Smith tot president van de kerk benoemd.

 

De superioriteit van de presiderende patriarch was van korte duur. In 1947 was de functie "Patriarch van de Kerk" geworden zonder presiderend gezag. De laatste die deze positie bekleedde was Eldred G. Smith. Hij werd gewijd door George Albert

Smith en het lijkt mogelijk dat Eldred nog steeds een echte hogepriester was, nadat hij via de Smith-lijn was gewijd. Zijn positie werd door de apostelen goedgekeurd en hij ging in 1979 met pensioen, maar hij behield zijn positie in het kantoorgebouw van de kerk en gaf zegeningen tot het jaar van zijn dood. Hij bereikte de ongelooflijke leeftijd van 106 jaar en overleed op donderdag 4 april 2013. Zijn dood maakte een einde aan een tijdperk.

Het behoud van hogepriesters in andere takken van het mormonisme is mij niet bekend. Gelukkig kunnen sommige hogepriesters, vooral op het gebied van leiderschap, hun priesterschapslijn volledig via andere hogepriesters terugvoeren tot Joseph Smith.

Het was nodig om die verontrustende LDS-geschiedenis te herzien om aan te tonen dat Gods verbondsvolk in feite een ‘hogepriesterhandboek’ kon gebruiken, geschreven door een echte hogepriester naar de orde van Melchizedek. Laten we met die voorbereiding terugkeren naar het grootste deel van het Verzegelde Boek van Mormon.

3.2 Handboek van de hogepriester

Het grootste deel van het Verzegelde Boek van Mormon wordt het Verzegelde Boek van Mozes genoemd. Het beweert door Mozes zelf geschreven te zijn om verborgen te blijven tijdens de eindtijd, wanneer ware hogepriesters nodig zouden zijn om de stad Sion te stichten. Het is in wezen een handboek voor de hogepriester, gevolgd door een geschiedenis van het hogepriesterschap door de eeuwen heen . eeuwen, van Adam tot Mozes.

Mozes wilde dat zijn volk Jehovah net zoals hij zou leren kennen, maar zij wezen het aanbod af en wilden in plaats daarvan de profeet volgen. Toen anderen begonnen te profeteren en sommige mensen hierover klaagden, zei Mozes dat hij wilde dat ze allemaal profeten zouden worden (Numeri 11:29). Omdat zijn volk de privileges van het Melchizedeks priesterschap verwierp, had Mozes geen handleiding voor de hogepriester nodig. Als gevolg hiervan verborg hij zich om in onze huidige tijd tevoorschijn te komen, wanneer echte hogepriesters opnieuw gewijd zouden worden. Hij wist dat het tot het einde der tijden niet nodig zou zijn.

Dit zijn enkele van zijn leringen over het Heilig Priesterschap naar de Orde van de Zoon van God (hier kortheidshalve "hogepriesters" genoemd, hoewel die titel verwijst naar een kerk in plaats van een priesterschapsambt):

De hogepriesters zijn noodzakelijk voor de volledige verlossing van de mens van de val van Adam: ‘de Vader der tedere barmhartigheden voorzag in een middel tot verlossing waardoor de zonen van Adam konden terugkeren naar hun oorspronkelijke glorie en opnieuw volledige gemeenschap met God konden hebben zoals zij dat hadden gedaan. in het begin was deze voorzienigheid het priesterschap van God, dat wil zeggen, volgens de orde van Zijn Zoon...

‘Daarom kan niemand zichzelf van het juk van slavernij en dood bevrijden zonder de hulp van hen die het priesterschap van de Zoon van God dragen.’ - Verzegelde Mozes 3: 9,20
Adam wijdde Kaïn en Abel tot hogepriesters, maar dat priesterschap trok zich van Kaïn terug toen hij God ongehoorzaam was: "Het priesterschap van de Zoon van God was compleet in Abel, maar nam in Kaïn met elke dag die voorbijging in zijn volheid af" - Verzegeld Mozes 3 :35
Een engel vertelde Kaïn dat het veranderen van de verordeningen het verlies van het priesterschap veroorzaakt: "zijn foutieve vorm van aanbidding verwijderde alleen de macht van het priesterschap die Adam in zijn hoofd had geplaatst... de macht van de goddelijkheid van het priesterschap van de Zoon van God." God onder de kinderen van Adam kan alleen in stand worden gehouden door een strikte naleving van zijn verordeningen op aarde" - Verzegelde Mozes 3:38-39.
Het grote geheim van het gebruik van het hogepriesterschap is dit: ‘Alleen door het gebruik van de juiste gevoelens die zij in hun hart moeten hebben, is het mogelijk gebruik te maken van de taken die voortkomen uit het priesterschapsgezag van de zoon van God. er is geen andere manier om de machten van de hemel te onderwerpen en de ‘Orde van Henoch’ te vestigen, behalve door het aanroepen van de hoge gevoelens die tot die orde behoren” – Verzegeld Mozes 3:51.


Is dit grote geheim nieuw voor ons? Het wordt nergens in de Bijbel of het Boek van Mormon aangetroffen, noch in Gods openbaringen in de Leer en Verbonden. Joseph de Ziener moest deze les op de harde manier leren, die hij samenvatte in een brief die hij schreef vanuit de Liberty Prison, die later heilig werd verklaard:

 

1. ‘Dat de rechten van het priesterschap onlosmakelijk verbonden zijn met de machten van de hemel en dat de machten van de hemel niet uitsluitend volgens de beginselen van rechtschapenheid kunnen worden beheerst of beheerd.

2. Dat ze ons kunnen worden verleend, is waar; maar als we het ondernemen om onze zonden te bedekken, of om onze trots, onze ijdele ambitie te bevredigen, of om controle, heerschappij of dwang uit te oefenen over de zielen van de mensenkinderen , in welke mate van onrechtvaardigheid dan ook, de hemel trekt zich terug; wanneer deze zich terugtrekt, amen voor het priesterschap of het gezag van die man.

3. 'Geen enkele macht of invloed kan of mag op grond van het priesterschap in stand worden gehouden dan door overreding, door lankmoedigheid, door zachtmoedigheid en zachtmoedigheid, en door ongeveinsde liefde;

4. "Met goedheid en zuivere kennis, die de ziel enorm zal vergroten, zonder hypocrisie en zonder bedrog;

5. “Onmiddellijk en met vastberadenheid terechtwijzen, wanneer bewogen door de Heilige Geest; en daarna een toename van liefde tonen jegens hem die u hebt berispt, zodat hij u niet als zijn vijand zal beschouwen”; - LV 121: 36-37, 41-43


Deze verzen zijn van toepassing op kerkleiderschap. Ze zeggen dat als leiders proberen het priesterschap verkeerd te gebruiken, de hemel zich zal terugtrekken, en dat geldt ook voor het priesterschap. Het probleem is echter dat dit principe niet werd gevolgd, zodat de hemel de steun introk van veel van de mannen die in 1831 tot hogepriester waren gewijd. In feite werden velen geëxcommuniceerd. Daarom had de LDS-kerk geen hogepriesterhandboek nodig, omdat er vrijwel geen echte hogepriesters waren.

Mozes getuigt van het Boek van Henoch.

3.3 HET BOEK GETUIGT VAN HENOCH

Het grootste deel van de rest van het Verzegelde Boek van Mozes is een langere en gedetailleerdere geschiedenis van het hogepriesterschap door de eeuwen heen, van Adam tot Mozes, dan elders in de Schriften te vinden is. Bevat ook een geschiedenis van Satans priesterschap na het bevel van Mahan.

Wanneer hij bij het verhaal van Henoch komt, wordt hij een tweede getuige van veel van wat er in het Boek van Henoch staat, vooral het verhaal van de engelen (mannen in de vertaalde stad Henoch) die de ‘Wachters’ worden genoemd, die in opstand kwamen en seksuele handelingen hadden. relaties met de dochters van mensen die leiden tot gigantische nakomelingen. Dit boek is niet alleen een tweede getuige van Henoch, maar geeft ook vele andere details.

De Heer beloofde dat er een getuigenis van het Boek van Henoch zou worden gegeven (LV 107:57). Misschien is het Verzegelde Boek van Mormon wel zo’n getuige!

In elkaar grijpende enorme stenen besproken!

Nogmaals, stop en denk hierover na. Hoewel het Boek van Henoch door Jezus Christus als authentiek werd aanvaard [10], is het door moderne geleerden verworpen als een laat verzinsel uit ongeveer 200 v.Chr. Ze zijn verbijsterd als ze zien hoe dit in de tijd van Christus zo goed werd geaccepteerd. Dus als u dit Verzegelde Boek van Mormon zou vervaardigen, zou u het dan koppelen aan een ander boek dat is afgewezen door de wereld en door bijna iedereen die beweert lid te zijn van de Kerk van Christus? [11] De beste manier om de Schriften te vervalsen is waarschijnlijk door er allerlei wonderbaarlijke verhalen in te voegen die niet met het waargebeurde verhaal te vergelijken zijn. Het zal zeker geen tweede getuige zijn van wat bijna universeel door de wereld als frauduleus wordt beschouwd!

De drie Nephieten bleven behouden.

4. HANDELINGEN VAN DE DRIE NEPHIETEN

Het laatste boek in het Verzegelde Boek van Mormon heet de Handelingen van de drie Nephieten. Je zou verwachten dat dit boek lijkt op de Handelingen van de Apostelen in de Bijbel, vol verhalen over wonderbaarlijke genezingen. Dit zou sommigen tevreden stellen, maar het zou moeilijk uit te leggen zijn waarom een ​​dergelijk rapport het zou verdienen om op dit moment verzegeld te worden voor publicatie. In plaats daarvan lijkt het meer op een handleiding voor priesterschapsleiders.


Dit boek is een handleiding die vermoedelijk is geschreven door een 

van de drie Nephieten, namelijk Jona, de zoon van Nephi (3 Nephi 19:4). Naast andere instructies bevat het een stap-voor-stap handleiding over hoe zij precies de Evangeliewet ten uitvoer legden, wat vereiste dat er geen armen onder hen mochten zijn (Handelingen van 3 Nephieten 9-12). Ze waren twee eeuwen lang succesvol!

 

Denk er over na! Stel dat u een boek zou vervaardigen waarvan werd beweerd dat het tot nu toe verzegeld was en dat in deze laatste dagen met de nodige informatie zou verschijnen. Zou u proberen zo’n handleiding te schrijven? Joseph de Ziener probeerde de wet van toewijding ten uitvoer te leggen (LV 105:29) en faalde! Dus probeerde Brigham Young het en stichtte steden als Orderville, Utah, waar mensen alles gemeen hadden. Nadat dit niet lukte, pres. Young probeerde de kerkleden zover te krijgen dat ze op zijn minst van elkaar kochten door Zion's Cooperative Mercantile Institution (ZCMI) op te richten. Nu is dat ook weg! De Kerk heeft klaarblijkelijk alle pogingen opgegeven om ons voor te bereiden op het leven zoals dat in de armenvrije stad Zion nodig zal zijn. Dus wie zal er geïnteresseerd zijn in iemand in Brazilië die ons probeert te vertellen hoe de Drie Nephieten dit precies zo succesvol hebben geïmplementeerd? Dit gedeelte zou voor de meeste LDS-leden vandaag de dag niet interessant zijn. Het zou helemaal niet helpen als fraude werd geaccepteerd.


De timing van de publicatie van dit boek is om de volgende reden ongelooflijk. In mijn onderzoek werd het werk van Denver Snuffer met belangstelling gevolgd. Er is zelfs gesuggereerd dat hij David zou kunnen zijn, de Dienaar die de stad Sion in de laatste dagen zou stichten. [12] Zijn volgelingen hielden op Pasen, zondag 21 april 2019, een algemene conferentie, waarin hij het feit betreurde dat de Schrift zo weinig bevat over hoe je precies een samenleving kunt vestigen zonder de armen onder hen. Dit boek voelt als een antwoord op je gebeden!

 

5. GESPLITSTE DISPENSATIE

Nu komen we bij het deel van dit artikel waarvoor ik de unieke kwalificatie heb om te schrijven. Daarom voelde ik de behoefte om getuigenis af te leggen van een onduidelijk maar zeer belangrijk deel van het boek.

In de verschillende boeken die in het Verzegelde Boek van Mormon zijn opgenomen, wordt meerdere keren verwezen naar het ‘eerste deel’ en het ‘laatste deel’ van de bedeling van de volheid der tijden. Meestal verwijst het ‘eerste deel’ naar wanneer het Boek van Mormon zou worden gepubliceerd en het begin van het ‘laatste deel’ verwijst naar wanneer deze vertaling van enkele van de verzegelde platen zou worden gepubliceerd. Dan zal de Heiland het heiligste deel openbaren als Hij aan het einde van de volheid der tijden komt. Bestaat deze bedeling werkelijk uit twee delen?

In eerdere artikelen over heilige kalenders werd vermeld dat deze bedeling begon met de opening van een nieuw Groot Jaar van Henoch. In feite vond het eerste visioen plaats op de openingsdag van dit grote jaar! Een Groot Jaar is een reeks van 364 jaar, die elk dezelfde naam hebben als de dagen van een jaar van Henoch. De belangrijkste heilige dagen van de Henoch- en Hebreeuwse kalenders zijn verdeeld in twee groepen: lente en herfst.

Er bestaat een nauwe overeenkomst tussen de twee sets. In de Henoch-kalender vallen de lentedagen op de 1e, 10e en 14e-21e (Pasen) van de eerste maand (lente) en de heilige herfstdagen op de 1e, 10e en 14e-21e (Loofhuttenfeest) van de maand. 7e maand (herfst). Dit betekent dat er een reeks van 7 jaar is die overeenkomt met de paasweek, die PASEN wordt genoemd (alle hoofdletters betekenen jaren, geen dagen). Deze zeven jaren waren van 1833 tot 1840, waarbij de jaren worden geteld vanaf het eerste visioen van 1 SPR (1820) tot 14 SPR-21 SPR (zie tijdlijnillustratie). In feite vonden er toen veel grote openbaringen plaats, waaronder de jaren in Kirtland en de komst van de Heer naar de tempel daar.

 

 

Heilige Jaren in het eerste en tweede deel van de volheid der tijden.

 

In de Henoch-kalender vindt het tweede feest van een week 182 dagen (de helft van een jaar van 364 dagen) na Pesach plaats en wordt het Loofhuttenfeest genoemd. Het corresponderende 7-jarige Loofhuttenfeest begon dus in het jaar 1833 + 182 = 2015. Met andere woorden, we bevinden ons nu in de heilige jaren van Loofhuttenfeesten (Henoch).

We zien dus dat deze bedeling feitelijk uit twee delen bestaat, gescheiden door 182 jaar. Voor mij is het opmerkelijk dat het Verzegelde Boek van Mormon verscheen tijdens het Loofhuttenfeest in dit tweede deel van deze bedeling en dat het boek zelfs naar dit tijdperk verwijst als het ‘tweede deel’ van de volheid der tijden. De Braziliaan die de platen heeft vertaald, weet vrijwel zeker niets van mijn werk dat zou kunnen voorspellen welke belangrijke geestelijke vooruitgang er in deze jaren zou worden geboekt. Voor mij is dit moment dus een getuigenis dat het boek authentiek is.

6.  DE ALLEGORIE VAN OLIJFBOOM

Mijn eerste versie van dit artikel zou op 2 mei 2019 worden gepubliceerd. Kort voor die datum kreeg ik te horen dat het artikel volkomen eenzijdig was en alleen maar reclame maakte voor het boek zonder enige problemen of zorgen te noemen. In feite was ik op weg naar acceptatie verschillende kleine obstakels tegengekomen, maar ik heb ze volledig buiten het artikel gelaten. Ik voelde plotseling de behoefte om objectiever te zijn en de twijfelachtige delen van het boek te onderzoeken. In plaats van het geplande artikel werd een korte samenvatting gepubliceerd over het belang van het vermijden van blinde vlekken door in elk voorstel naar het goede en het slechte te zoeken. [13] In die geest behandelt deze sectie nu het enige serieuze probleem dat ik had met het boek.


De meest indrukwekkende lering voor mij was de uitleg van de allegorie van de olijfboom in het Boek van Mormon (Jakob 5). Toen ik het laatste hoofdstuk van dit nieuwe boek voor het eerst las, riepen enige zorgen over wat het beweert de eigen interpretatie van de allegorie van de Heiland te zijn, genoeg waarschuwingssignalen op om de aanvaarding van het hele boek bijna te diskwalificeren. Omdat dit gedeelte over mijn persoonlijke problemen met het boek gaat, moeten er misschien ook mijn vooroordelen worden opgemerkt, die een struikelblok vormden voor mijn acceptatie.


Mijn grootste probleem bij het simpelweg lezen van het Boek van Jakob, tientallen jaren geleden, was het woord ‘lager’. De heer van de wijngaard plant drie takken in het "laagste" deel van zijn wijngaard. Dit betekent dat de laagste delen, zoals Nederland, onder zeeniveau liggen. Wat moet dit voorstellen? De dienaar zei dat hij twijfelde of daar überhaupt een olijfboom kon groeien (Jakob 5:21). De Heer vertelde hem dat de tweede plek in de lagere regionen nog erger was dan de eerste, maar dat het nog steeds de moeite waard was om daar te cultiveren om wat natuurlijk fruit te behouden.

De olijfbomen vertegenwoordigen het Huis van Israël.

Voor mij was de symboliek van "diepste" zo'n mysterie dat ik besloot dat het een slechte vertaling was en als "extreem" gelezen moest worden! Dit kwam omdat ik had besloten dat een van de takken op de Britse eilanden was geplant, waar de oude Britten waren. Deze eilanden werden beschouwd als de "uiteinden van de aarde" of de "extreme" regio's. Het zijn ook grondarme plekken voor het verbouwen van veel soorten gewassen, dus dat leek mij geschikt. En de volgende plek was nog erger? Voor mij waren het Noorwegen en Zweden, die koud zijn en nog erger voor de landbouw. Bovendien zijn de inwoners blonde mensen met blauwe ogen, die mij pure Israëlieten leken. Mijn beste gok voor de derde tak, die niet in slechte grond werd verklaard,

het waren de Etrusken in Toscane, Italië, die de olijven- en wijncultuur naar Italië brachten, geërfd door de latere Romeinen.

 

Tot mijn ontsteltenis is de verklaring die in dit nieuwe boek wordt gegeven dat de drie takken die in de laagste delen van de wijngaard waren geplant, zich in (1) Griekenland, (2) Italië en (3) Antiochië (Syrië) bevonden! Er werd ook opgemerkt dat ze kennis hadden van de sterren in deze gebieden, wat een nutteloos detail leek. En toen werd beweerd dat voorbeelden van de vruchten van deze takken waren dat Nicodemus uit Griekenland kwam, Jozef van Arithmatea in Rome geboren was en dat Lazarus uit Antiochië kwam. Niets van dit alles leek bij mijn eerste lezing waarschijnlijk.

 

Als iemand een Schriftgedeelte gaat vervalsen, is het verstandig om er geen onverwachte en twijfelachtige details in te vermelden die de lezer tegenhouden en tot afwijzing uitnodigen. Maar als we de eigenlijke geschriften schrijven die bedoeld zijn om de beschikbare kennis te verhelderen en aan te vullen, dan nodigen dergelijke weetjes uit tot onderzoek dat, als het waar is, de bron zal verifiëren. [16]

 

Nu ik die achtergrond begrijp, is hier het verslag van de resultaten van mijn onderzoek van de afgelopen weken, om meer over het onderwerp te weten te komen.

 

Allereerst: wat symboliseert het 'intieme' eigenlijk? De details in een allegorie vertegenwoordigen meestal iets anders, zoals de boom die Israël vertegenwoordigt. Dus waarom verwijst ‘laagste’ naar het laagste of verste deel van de aarde? En waarom arme grond verwijst naar de daadwerkelijke bodem in dat gebied, zoals ik aannam voor Groot-Brittannië en Noorwegen. Kijk tenslotte naar Jeruzalem waar de moederboom werd geplant. Dit is niet bepaald gekozen land voor landbouw. Dus wat symboliseert ‘klein’?

 

Er was een enorm 'aha-moment' toen de ironie bij me opkwam dat de Heer dezelfde symboliek gebruikte als uitgelegd in mijn eigen artikelen! De sterren in de “hogere” (noordelijke) delen van de hemel vertegenwoordigen de meer rechtvaardigen en die in de “lagere” delen van de hemel (zuidelijke) vertegenwoordigen het kwaad in de onderwereld. Het woord ‘onderwereld’ verwijst naar de hel. Wat de dienaar zich afvroeg was waarom de Heer takken zou planten in deze slechte delen van de wereld! Plotseling was de uitleg in het Verzegelde Boek van Mormon volkomen logisch. Griekenland, Rome en Antiochië stonden tenslotte niet bekend om hun rechtvaardigheid, en Rome is nog goddelozer geworden dan Griekenland, wat geen partij is.

 

Er is in dit nieuwe deel nog een belangrijk punt ten gunste van interpretatie boven mijn interpretatie. De allegorie wordt duidelijk in chronologische volgorde beschouwd. Het eerste enten van wilde takken na het snoeien van de slechte takken verwijst duidelijk naar Nebukadnezars verwoesting van Jeruzalem en de daaropvolgende ballingschap, waarbij wilde takken uit Babylon op Israël werden geënt. Het is hierna in de allegorie dat de drie takken in de laaglanden worden geplant en de vierde tak in het gekozen land. De datum van Lehi's migratie naar de door hem gekozen plaats is bekend, en in feite was dit tijdens de regering van Nebukadnezar. Bovendien is het bekend dat een van de redenen waarom de Babylonische koning samen met Daniël prinsen meenam, was om opgeleid te worden om koloniën in de hele Middellandse Zee te presideren. Dit omvatte niet alleen Griekenland en Italië, maar bereikte zelfs Spanje (de Castilianen). Dit alles past perfect bij deze nieuwe interpretatie, inclusief tijd!

 

Bij de val van Troje vond de migratie van daar naar Toscane en vervolgens naar Engeland om Britten te worden vele eeuwen daarvoor plaats, rond 1000 voor Christus. De Noren, Zweden en Denen lijken te behoren tot de verspreide (niet verloren) stammen van Israël die rond 700 voor Christus aan de Assyrische ballingschap ontsnapten. Blijkbaar moeten alle drie mijn aannames nu dus in ieder geval worden opgegeven, omdat ze allemaal aan de Babylonische ballingschap voorafgaan! Deze drie groepen mensen zien er voor mij nog steeds uit als takken van Israël, maar ze werden allemaal afgebroken en geplant vóór de tijd van Zenos (ongeveer 700 v.Chr.), dus ze zouden geen deel hebben uitgemaakt van een profetie over hun toekomst. Plotseling werd de interpretatie van dit boek een opluchting bij het vinden van een plausibele interpretatie van de betekenis van de takken, in plaats van een struikelblok voor het aanvaarden van het boek.

 

Als dat obstakel eenmaal is overwonnen, hoe zit het dan met het gedeelte dat ze kennis van de sterren hebben? Wat hebben we eraan om te weten? Als dit boek fraude was, waarom werd het dan opgenomen?

 

1550 Latijnse Almagest.

Voordat u hierop antwoord probeert te geven, moet u bedenken waar de ‘vrucht’ van de olijfboom naar verwijst. Volgens de allegorie zelf verwijst de boom naar het volk in het huis van Israël. De wortels lijken de voorouders te zijn en de takken de nakomelingen. Als de takken geen goede vruchten voortbrengen, worden ze ‘afgehakt’ en verbrand. Als ze goede vruchten voortbrengen, wordt die vrucht gedurende het seizoen bewaard (Jakob 5:13). Dus wat is de vrucht? Er zijn veel plaatsen waar de profeten over onze ‘vrucht’ hebben gesproken, en in alle gevallen lijkt het te verwijzen naar wat we voortbrengen, waaronder onze gedachten, onze woorden en onze daden vallen (Mosiah 4:30). [17]. Zowel Alma als Johannes de Doper leerden dat degenen in Israël die geen goede vruchten voortbrengen, verbrand zullen worden (Alma 5:52, Matth. 3:10). Dit sluit perfect aan bij de symboliek van de Allegorie van de Olijfboom. De vrucht verwijst duidelijk naar zijn werken. Let op: het zijn niet de vruchten die verbrand worden, maar de takken (de mensen), zodat zij geen slechte vruchten blijven dragen. Interessant genoeg wordt er in dit verslag melding gemaakt van enkele goede vruchten die door Daniël werden voortgebracht. Er staat

dat hij een aantal wijsheidsscholen oprichtte die les gaven over de sterren en dat deze kennis bewaard bleef in de LANDEN waar de drie takken van de vlakte waren geplant. Het verwijst specifiek naar het in kaart brengen van de sterren, zodat wanneer de nieuwe ster verscheen die de geboorte van de Messias zou aankondigen, ze deze zouden kunnen herkennen: “Daniël, de dienaar van de Heer, werd meester van de magiër-astrologen uit het oosten en kwam zijn prinsen onderwijzen... kennis van astrologie... de heer van de wijngaard ging de natuurlijke takken van de goede olijfboom verbergen in de lagere delen van de wijngaard, sommige in het ene deel, andere in een ander, deze leerlingen verspreidden de wijsheid van de profeet Daniël volgens Zijn wil en wil... "en daarom leerden ze de hemel in kaart te brengen, zodat ze die ster konden identificeren die door de profeten was voorspeld en die niet tot de sterrenhemel, aangezien de manifestatie ervan aan de nachtelijke hemel de geboorte van het ‘beloofde zaad’ onder de mensen op aarde zou voorafschaduwen.” – 3N Handelingen 14:17,19, cursivering toegevoegd.

 

Hier lijkt het duidelijk dat 'magische astrologen' een uitstekende vertaling is van wat de King James Bijbel 'wijzen' noemt (Matt. 2:1), en ook een goede vertaling van de Griekse 'magiërs'. De magiërs waren een priesterlijke kaste uit Perzië, waar Daniël Zoroaster onderwees. Ze waren bedreven in "magie" (de naam die hun werd gegeven) en astronomie/astrologie. Merk ook op dat het in kaart brengen van de hemel (astronomie) expliciet wordt vermeld.

 

In mijn werk waren de Perzische bronnen in sommige gevallen beter dan de Griekse wat betreft het kennen van de oorspronkelijke sterrenbeelden, vooral omdat ze de Infant Prince hadden behouden. [18] Een ander voorbeeld is dat ze een Lam op het zware dienblad van de Weegschaal hadden staan ​​en de prijs betaalden van de man op het bovenste dienblad, terwijl de Grieken ook dat sterrenbeeld verloren hadden. Dit boek verifieert dus of deze oude sterrenbeelden daadwerkelijk Christus voorspelden.

 

Nogmaals, als dit een hoax zou zijn, zou het een potentiële afwijzingskwestie zijn om mee te nemen, omdat de meeste christenen tegenwoordig sterrenbeelden als heidense fantasieën beschouwen. Het grootste deel van mijn werk waarin ik de heilige aard van de sterrenbeelden ontdek, is gebaseerd op bestaande Griekse beschrijvingen, namelijk de Almagest van Ptolemaeus uit ongeveer 150 na Christus, waarin veel oudere bronnen zijn bewaard. Hoe werd dit boek bewaard zodat we het vandaag de dag kunnen gebruiken? Rond 800 na Christus werd het uit het Grieks in het Arabisch vertaald en er was een kopie in Constantinopel. In het begin van de 12e eeuw werd koning Roger II, een Normandische ("noordelijke man" afstammeling van Vikingen uit Normandië, Frankrijk), koning van Sicilië, net zoals Willem de Veroveraar ca. vijftig jaar eerder koning van Engeland was geworden. Roger was invloedrijk in het verbeteren van de kunsten en wetenschappen. Hij was een robuuste katholieke christen, maar liet de oosters-orthodoxen en moslims vreedzaam naast elkaar bestaan.

 

Hij liet een moslimgeleerde naar Constantinopel gaan om de Almagest in het Latijn te vertalen. Dit was een van de eerste lichtstralen die een voorloper was van de Renaissance, eeuwen vóór het officiële begin ervan!

1515 Sterrenkaart gebaseerd op Ptolemaeus' Almagest.

 

Was Almagest niet een voorbeeld van een ‘vrucht’ die bewaard werd voor toekomstig gebruik? Zou het de Heer niet hebben bedroefd de vrucht verloren te hebben van de kennis van de oude sterrenbeelden die aan Henoch waren geopenbaard en die het evangelie door middel van beelden onderwezen (Psalm 19:1-3)? Was het niet verstandig om wat takken in Griekenland en Italië te planten om die vrucht te behouden?

Wat betreft de geboorteplaatsen van Nicodemus, Jozef van Arithmathea en Lazarus: hoewel deze informatie misschien verrassend is, kan mijn kennis deze niet betwisten. Joseph werd op de Britse eilanden beschouwd als een rijke tinhandelaar en had mogelijk internationale ervaring. Op dezelfde manier zou Lazarus de eerste bisschop van Marseille, Frankrijk, zijn geworden, dus hij kan ook ergens anders dan Bethanië zijn wortels hebben. Jeruzalem was een internationaal centrum (Handelingen 2:5), dus deze drie uitspraken lijken plausibel genoeg om geen dealbreakers te zijn.

Zo zijn mijn vragen over de authenticiteit opgelost: het boek bevat veel licht en waarheid en nu zie ik geen grote problemen en vertrouw erop dat de kleinere problemen zullen worden opgelost. Ik zocht zowel goed als kwaad in hem, en het vermoeden van het kwaad verdween in het licht van onderzoek. Voor mij staat de deur nu open om de vele nieuwe leringen die daarin zijn vervat te bestuderen.

 

7. CONCLUSIE

 

Dit boek biedt dezelfde uitdaging als het Boek van Mormon: het vraagt ​​om uitleg! Het lijkt erop dat er slechts drie hoofdkeuzes kunnen zijn: óf het is (1) een fraude, een volledige verzinsel, (2) een satanische openbaring, of (3) het is echt, zelfs als het de ‘fouten van mensen’ bevat (BoM Titelpagina) .


De inhoud van het Verzegelde Boek van Mormon werd onderzocht aan de hand van vijf voorgestelde criteria om de authenticiteit ervan vast te stellen, en werd succesvol bevonden. Het bevat veel nieuw licht en waarheid en behandelt kwesties die vandaag de dag relevant zijn voor degenen die zich proberen voor te bereiden op de bouw van de stad Zion. Het kost slechts $ 5 (de drukkosten) en is zelfs gratis beschikbaar in PDF-formaat, aldus de auteur doel is duidelijk niet om geld te verdienen. Wat als de ergste problemen werd beschouwd, in de zin van strijd met mijn eigen gekoesterde persoonlijke theorieën, bleek in het licht van nieuw onderzoek niet alleen geloofwaardiger te zijn dan het mijne, maar ook van toepassing te zijn op het terrein van mijn eigen onderzoek in kaart brengen.

Hieruit volgt dus dat (1) dit niet het werk kan zijn van degenen die fraude hebben gepleegd, omdat het veel mysterieuze informatie bevat die argwaan zou wekken bij degenen die niet bekend zijn met deze mysteries; (2) het hoogst onwaarschijnlijk is dat het afkomstig is van satanische bronnen omdat de focus ligt op het belang van het komen tot Jezus Christus en satanische misleidingen blootlegt, dus (3) voor mij wijst al het interne bewijs er nu op dat het authentiek is, zelfs als het op een duistere en onverwachte manier wordt gepresenteerd, net zoals de Messias geboren wordt in een stabiel. Velen van hen lijken zo onwaarschijnlijk dat ze daadwerkelijk het geloof op de proef zullen stellen (3 Nephi 26:11) van velen die zichzelf als Gods volk beschouwen.


Volg de link om het originele artikel in het Engels te zien:

Authenticiteit van het verzegelde Boek van Mormon (WWW.johnpratt.com)